Najważniejsze przepisy prawa dotyczące pracy na wysokości i w dostępie linowym.

Bardzo ważne jest poznanie i właściwe zrozumienie standardów i przepisów prawa przez pracowników dostępu linowego oraz obowiązków nakładanych zarówno na pracownika jak i pracodawcę.

Dyrektywy Unii Europejskiej
 • Dyrektywa Europejska 89/391/EEC W sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.
 • Dyrektywa Europejska 89/654/EEC W sprawie minimalnych zabezpieczeń i wymagań zdrowotnych dla stanowisk pracy.
 • Dyrektywa Europejska 89/656/EEC W sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochronnego.
 • Dyrektywa Europejska 89/686/EEC W sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej.
 • Dyrektywa Europejska 92/57/EEC minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny na budowach ruchomych.
 • Dyrektywa Europejska 95/63/EEC: znowelizowana Dyrektywą Europejską 89/655/EEC w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania sprzętu przez pracowników podczas pracy.
Polskie regulacje prawne związane z pracą na wysokości
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 28 sierpnia 2003 Dz. U. 03.169.1650
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003. Dz. U. 03.47401
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy z 30 października 2002 Dz. U. 02.191.1596
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy z dnia 30.09.2003 Dz. U. 03.178.1745
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej z dnia 21 grudnia 2005 Dz. U. 05.259.2173
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej z dnia 28 maja 1996 Dz. U. 96.62.287